Algemene voorwaarden Roger’s Roedel:

 

Rechten en plichten eigenaar hond(en):

 

De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

 

Voor een goede uitoefening van onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat de eigenaar Roger’s Roedel een sleutel geeft van zijn huis. Indien gewenst kunnen we een sleutelverklaring opstellen.

 

De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen (cocktail en kennelhoest).

 

De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

 

De hond(en) moet een degelijke halsband dragen.

 

De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.

 

Loopse teven mogen niet mee, tot minstens één maand na de laatste dag loopsheid of zolang ze nog lekker ruiken voor andere honden.

 

Reuen dienen gecastreerd te zijn of minstens chemisch gecastreerd in overleg.

 

De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.

 

De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is/zijn.

 

De eigenaar van de hond(en) machtigt Roger’s Roedel, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Roger’s Roedel dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.

 

Bij weglopen van de hond(en) zal er +/- 1 uur op en in de buurt van de plaats, waar de hond(en) het laatst gezien is/zijn, gewacht c.q. gezocht worden. Er zal contact opgenomen worden met de eigenaar van de hond(en), alsmede de dierenambulance, de politie, Amivedi, het dierenasiel en de dierenkliniek, in geval van vinden van de hond(en) door anderen. Na 1 uur is Roger’s Roedel genoodzaakt ervoor zorg te dragen, dat de overige honden thuis gebracht worden.

 

De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

 

Kosteloos annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren, bij voorkeur telefonisch, te geschieden.

 

Vakanties dienen uiterlijk 2 weken van tevoren aan Roger’s Roedel te worden doorgegeven.

 

De betaling geschiedt maandelijks en dient binnen 2 weken na facturering per bank te worden voldaan. Bij betaling per bank dient u het factuurnummer te vermelden.

 

Indien betaling achterwege blijft: De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Roger's Roedel zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. Roger's Roedel is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Roger’s Roedel de overeenkomst ontbinden.

 

Voor het opzeggen van de overeenkomst door de eigenaar geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

Rechten en plichten Roger’s Roedel:

 

De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Roger’s Roedel.

 

Roger’s Roedel laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.

 

Roger’s Roedel is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

 

Roger’s Roedel heeft het recht de hond(en) los te laten lopen.

 

Roger’s Roedel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de eigenaar van de hond(en) verhaald.

 

Roger’s Roedel is niet aansprakelijk voor schade aan de woning/inboedel door natte/vieze hond.

 

Roger’s Roedel is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

 

Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Roger’s Roedel ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.

 

Roger’s Roedel behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

 

Roger’s Roedel behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

 

Roger’s Roedel behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

 

Roger’s Roedel behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.

 

Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Roger’s Roedel zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

 

Vakanties van Roger’s Roedel zullen uiterlijk 2 weken van tevoren medegedeeld worden.

 

Op nationale feestdagen wordt er door Roger’s Roedel niet gelopen.

 

Ingeval van extremiteiten (weersomstandigheden, plotselinge uitval door ziekte, e.d.) behoudt Roger’s Roedel zich het recht voor de wandeling(en) zo nodig nog dezelfde dag te annuleren zonder dat restitutie van het wandelgeld verschuldigd zal zijn. Indien mogelijk zal de wandeling op een andere dag ingehaald worden.